Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Elzelien da Mota, handelend onder de naam DaMota, onderdeel van V.O.F. Motablo (en voorts zo aangeduid) en opdrachtgevers betreffende een door V.O.F. Motablo verzorgde masterclass, traject, training, cursus, studie, workshop en/of vertaalopdracht voor particulieren/ bedrijven, zowel als het verzorgen van incompany trajecten en/of deelname aan deze trajecten, hierna te noemen ‘opdracht’.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door V.O.F. Motablo.
3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door V.O.F. Motablo schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

1. De overeenkomst tussen V.O.F. Motablo en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door V.O.F. Motablo van de aanmelding per e-mail of opdracht van de opdrachtgever.
2. Door in te schrijven voor het traject gaat de opdrachtgever met V.O.F. Motablo een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
3. Bij inschrijving verbindt de opdrachtgever zich aan V.O.F. Motablo voor de duur van het gehele traject en verwacht V.O.F. Motablo van de opdrachtgever dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. V.O.F. Motablo zal aangeven wat van de opdrachtgever wordt verwacht en haar uiterste best doen om de opdrachtgever het traject met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 3: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren of wijzigen. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het (factuur)bedrag te vergoeden.
Bij annulering of wijziging korter dan 3 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het (factuur)bedrag te vergoeden.
Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het (factuur)bedrag te vergoeden.
De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.
Heeft de opdrachtgever V.O.F. Motablo opdracht gegeven tot het bestellen van boeken en zijn deze al besteld bij de leverancier, dan moeten deze door de opdrachtgever afgenomen worden.

Artikel 4: Annulering of wijziging van individuele begeleiding (privésessies) door de opdrachtgever

Na betaling van het factuurbedrag voor het Privétraject kan annulering of wijziging van de geplande privésessie/ privéles tot 24 uur voor de sessie kosteloos geschieden. De betreffende sessie kan dus worden uitgesteld en gaat niet verloren.
Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor aanvang van de sessie dienen de volledige kosten vergoed te worden. De betreffende sessie kan dus niet meer worden uitgesteld en gaat verloren.

ARTIKEL 5: DUUR VAN DE OPDRACHT

De duur van de opdracht hangt af van het aantal sessies/ lessen, waarbij wordt uitgegaan van één sessie per week. Het aantal sessies is dus normaal gesproken het aantal weken dat een opdracht duurt. In overleg kan hier een keer van worden afgeweken. De maximale geldigheidsduur van een Privétraject is zes maanden. 

Artikel 6: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het traject laten deelnemen, indien zulks aan V.O.F. Motablo wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het traject.

Artikel 7: Prijzen

1. De kosten van het traject, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in zowel de offerte als in de schriftelijke bevestiging van V.O.F. Motablo.
2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit V.O.F. Motablo een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld bij het Aanbod op de website.
3. Alle door V.O.F. Motablo genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 8: Betaling

1. V.O.F. Motablo is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een opdrachtgever die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
2. V.O.F. Motablo brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 14 dagen, maar vóór aanvang van het traject te betalen, zonder opschorting of verrekening wegens een (verondersteld) tekortkoming van V.O.F. Motablo.
3. De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. V.O.F. Motablo stuurt de opdrachtgever daarop een betalingsherinnering, waarna de opdrachtgever binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de opdrachtgever ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan V.O.F. Motablo bij de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is V.O.F. Motablo gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan V.O.F. Motablo alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 120,=.
5. Particuliere opdrachtgevers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de V.O.F. Motablo voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

V.O.F. Motablo heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een traject te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 10: Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de door V.O.F. Motablo uitgegeven lesmateriaal, brochures, infographics, posts op sociale media, artikelen, blogs en opnames van sessies berust bij V.O.F. Motablo, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V.O.F. Motablo zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Gebeurt dit echter toch, dan bedraagt de boete EUR 297,= exclusief btw.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van V.O.F. Motablo berust eveneens uitsluitend bij V.O.F. Motablo, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. V.O.F. Motablo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
2. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag voor een periode van 3 (drie) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan EUR 7.500,=.
3. V.O.F. Motablo zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: - enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. - onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het traject essentiële informatie.
4. V.O.F. Motablo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5. V.O.F. Motablo zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
6. V.O.F. Motablo is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via V.O.F. Motablo bij derden aangeschafte producten en/of extra accessoires.
7. Al het V.O.F. Motablo lesmateriaal, brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met het traject, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door V.O.F. Motablo ontwikkeld en/of samengesteld. V.O.F. Motablo is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het lesmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met het traject.

Artikel 12: Toepassing recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen V.O.F. Motablo en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de rechtbank te Arnhem. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van V.O.F. Motablo.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op door V.O.F. Motablo geproduceerd lesmateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij V.O.F. Motablo.
2. Gebruik van lesmateriaal en toegang tot online sessies (zowel groeps- als privésessies) en/ of het online programma anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 14: Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van V.O.F. Motablo. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van opdrachtgevers en het toesturen van lesmateriaal en het toesturen van informatie over trajecten of daaraan gerelateerde informatie.
2. V.O.F. Motablo kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
a. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van opdrachtgevers, zoals coaches of docenten.
b. Indien wettelijk eisen het vergen aan overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld het Basisregister Onderwijs (BRON).
3. Opnames van groepssessies zal V.O.F. Motablo alleen verstrekken aan de opdrachtgevers. 
4. Opnames van privésessies zal V.O.F. Motablo alleen verstrekken aan de opdrachtgever.
5. Opdrachtgevers beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. V.O.F. Motablo houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Opdrachtgevers die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.

Artikel 14: Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door V.O.F. Motablo worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op deze website.
© '21 - DaMota | Veelgestelde vragen | Voorwaarden | Proclaimer | Realisatie Qarpa Solutions
DaMota is onderdeel van V.O.F. Motablo